Πιστοποιήσεις

Ποιότητας και Προϊόντων

ISO 9001 : 2015 GR

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις

ISO 14001 : 2015

Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

EU ECOLABEL : EL044/021

Οικολογικό Σήμα της Ε.Ε σε προϊόντα της Εταιρείας TETRALUX

ΕΝ 71 - 3

Αξιολόγηση για μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων σε παιχνίδια και παιδικά έπιπλα.

Για τις Πιστοποιήσεις των Προϊόντων τηρήθηκαν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για την αξιολόγηση τους από Ανεξάρτητα Αναγνωρισμένα Εργαστήρια της Ευρώπης. 

Ασφάλεια

Άμεση προτεραιότητα της Εταιρίας είναι η ασφάλεια των εργαζομένων με συνεχή ενημέρωση των κανόνων ασφαλείας και έλεγχο για την τήρηση τους.

Περιβάλλον

Αποτελεσματική χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, ορθολογική διαχείρισή των αποβλήτων και  παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Οικολογικά Χρώματα

Τα πιστοποιημένα Οικολογικά Χρώματα ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον και δεν εμπεριέχουν βλαβερά συστατικά για τον άνθρωπο.

Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Η TETRALUX αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες στην Ελλάδα που έχει ως αντικείμενο καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου χρωματοπωλείου.

Η έρευνα, η καινοτομία, η φιλοσοφία μας για υψηλή ποιότητα σε προσιτές τιμές, ο σεβασμός στον άνθρωπο και η υιοθέτηση πρακτικών κοινωνικής ευθύνης και μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον προσδιορίζουν τα προϊόντα μας και παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη και ανάπτυξη της Εταιρείας.

Η Επιχείρηση Tetralux είναι μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής οικοδομικών και βιομηχανικών
χρωμάτων, προερχόμενη από τη συγχώνευση δύο καταξιωμένων στο χώρο ομοειδών επιχειρήσεων.
Η φιλοσοφία και κουλτούρα της εταιρείας σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων της, των υπηρεσιών της και την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν το έναυσμα για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης, το οποίο εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

• Να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών διεργασιών για την
αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.
• Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις / προσδοκίες των πελατών.
• Να αντιμετωπίζει τις απειλές και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που εμφανίζονται.
• Να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
• Να εναρμονίζεται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, τις διμερείς ενυπόγραφες
συμφωνίες, καθώς και µε κάθε άλλου είδους απαίτηση συμμόρφωσης έχει κοινοποιηθεί από
την πολιτεία.
• Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
του Συστήματος Διαχείρισης.
Οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν τους πυλώνες για:
• Τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης, µέσω του οποίου αναγνωρίζονται και
αξιολογούνται όλες οι απειλές και ευκαιρίες, οι περιβαλλοντικές πλευρές, καθώς και κάθε
υποχρέωση συμμόρφωσης, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τις κατάλληλες ενέργειες για τη
διαχείρισή τους.
• Τη διάθεση όλων των ανθρώπινων πόρων, καθώς και των απαραίτητων υλικοτεχνικών πόρων.
• Την υλοποίηση όλων εκείνων των ενεργειών, που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των
πόρων προς όφελος του συνόλου.
• Την προώθηση λύσεων με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη, την πράσινη ανάπτυξη,
καθώς και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.
• Την επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης,
αλλά και της καθιέρωσης ενεργειών πρόληψης / αποφυγής δυσμενών καταστάσεων και
υλοποίηση δράσεων βελτίωσης.
• Την παρακολούθηση της επίδοσης του Συστήματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων
εταιρείας.

Η Tetralux δραστηριοποιείται μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο ανάπτυξης, το οποίο και θέλει να υπηρετεί.
Προς αυτήν την κατεύθυνση σχεδίασε το Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο και εφαρμόζει µε σεβασμό
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Η παρούσα πολιτική είναι θεσμικό εργαλείο για τη λειτουργία της εταιρείας, διαθέσιμη σε όποιον την
ζητήσει και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια της ετήσιας ανασκόπησης της Διοίκησης ή και όποτε
κριθεί απαραίτητο.

Ο Γενικός Διευθυντής

Χρήσιμα Links
Δημοφιλή Προϊόντα

Copyright © 2020 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux